آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

سایر محصولات > کنترل چرخش-شفت ایستاده فلزی
کنترل چرخش-شفت ایستاده فلزی

کنترل چرخش-شفت ایستاده فلزی

این ابزارها اختلاف زمانی بین دو سیگنال شناسایی شده روی یک مکانیسم گردشی یا دورانی را اندازه‌گیری می‌کنند. آنها در سه مدل ارائه می‌شوند: دو تا از آنها در مدل القایی M30 هستند که افت سرعت (CRT30) و افت شتاب (CRT30A) را از طریق یک سیگنال مشخص می‌کنند.نوع سوم شامل یک واحد الکترونیکی (CRTP) مجهز به قفل ترمینال وDIN rail ، هستند که جهت دریافت سیگنال از سنسورهای القایی، خازنی و فتوالکتریک از انواع سایز و مدل مناسب برای تشخیص کاهشسرعت و یا توقف در چرخش شفت فلزی مناسب هستند.