آرگون صنعت جهان

تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

کنترل های سطح >کنترل سطح هادی
کنترل سطح هادی

کنترل سطح هادی

این دسته از کنترلها مقاومت ویژه مایعات را از طریق الکترودهایی که درون مایع رسانا قرار می‌گیرند اندازهگیری می‌کنند. حضور مایع بین الکترودها و پوشش فلزی پوسته (یا الکترود earth) باعث عملکرد جریان الکتریکی در واحد کنترل و نتیجه آن در خروجه رله می‌شود. این کنترلها برای کنترل سطح در تانکها، چاههای عمیق و سایر محفظه‌ها و بعنوان سیستم هشدار سرریز محفظه‌ها و همچنین برای چک کردن تجمیع یخ در انها استفاده می‌شود.